Skriv in din e-postadress här för att få avisering om nyheter.


Rådet för finansiell rapportering

Välkommen till Rådet för finansiell rapportering. Rådet verkar för att Logotype.jpg

  • anpassa och utveckla god redovisningssed samt regelbunden finansiell rapportering
    för företag vars värdepapper på balansdagen är noterade på en reglerad marknad i Sverige,
  • internationellt tillvarata svenska intressen gällande redovisningsfrågor samt rapportering i
    nämnda företag och
  • hålla nämnda företag och övriga intressegrupper informerade och ge dem möjlighet att 
    påverka frågeställningar avseende ändringar och tolkningar gällande finansiell rapportering.

 

Rekommendationer och Uttalanden

Här finner du gällande rekommendationer och uttalanden för företag vars värdepapper på balansdagen är noterade på svensk börs eller auktoriserad marknadsplats.

Kommande ändringar

Klicka här så finner du de ändringar av rekommendationer och uttalanden som Rådet har beslutat men som inte inarbetats i gällande rekommendationer och uttalanden, vanligen beroende på att Rådet avvaktar att EU ska anta nya eller ändrade standarder och uttalanden från IASB och IFRIC. Under denna rubrik hittar du också en beskrivning av ändringsprocessen och bakgrundsinformation till såväl kommande ändringar som tidigare gjorda ändringar av rekommendationer och uttalanden.

Ändringsmeddelanden

Ändringar och tillägg i rekommendationer och uttalanden publiceras i ett Ändringsmeddelande. Detta innehåller även en kortfattad beskrivning av Rådets motiv till ändringen. RFR 1 samt RFR 2 innehåller hänvisningar till de ändringsmeddelanden som genomfört bestämmelsen. Klicka här för att ta del av publicerade ändringsmeddelanden.

Nyheter

2019-11-04

Nyhetsbrev juli-september 2019

Läs mer >>
 

Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden