Rekommendationer och Uttalanden

Här finner du kompletterande rekommendationer och uttalanden utöver IFRS och IFRIC, för företag vars värdepapper på balansdagen är noterade på reglerad marknad i Sverige. Äldre versioner av rekommendationer och uttalanden finner du i arkivet.

Rådet går löpande igenom de nya och ändrade standarder och tolkningar som IASB och IFRIC ger ut och även förändringar av svenska lagar och regleringar som kan komma att påverka redovisningen.Ändringar och tillägg till följd av nya och ändrade standarder och tolkningar från IASB och IFRIC förs in när EU antagit dem och i vissa fall är detta före det datum de träder i kraft. Ändringar i en rekommendation eller ett uttalande markeras genom under- respektive överstrykningar. Nya och ändrade punkter som ännu inte trätt i kraft är gråmarkerade och försedda med text som anger när de ska tillämpas och om de får förtidstillämpas.


Under fliken Kommande ändringar finner du beslutade ändringar som ännu inte förts in i rekommendationer och uttalanden samt Rådets argumentation för dessa.


© Copyright Rådet för finansiell rapportering

Innehållet i dessa publikationer är skyddat enligt lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Mångfaldigande, helt eller delvis, utan Rådet för finansiell rapporterings medgivande är förbjudet.


  Förord från Rådet för finansiell rapportering