Kommande ändringar

Här finner du  de ändringar av rekommendationer och uttalanden som Rådet har beslutat men som inte inarbetats i gällande rekommendationer och uttalanden, vanligen beroende på att Rådet avvaktar att EU ska anta nya eller ändrade standarder eller uttalanden från IASB och IFRIC.

 Kommande ändringar av RFR 1

 Kommande ändringar av RFR 2


Ändringsprocess

Rådet går löpande igenom de nya och ändrade standarder och tolkningar som IASB och IFRIC ger ut och även förändringar av svenska lagar och regleringar som kan komma att påverka redovisningenEtt förslag till ändringsmeddelande ges ut och efter beaktande av inkomna remissvar skapas ett ändringsmeddelande som läggs in i arkivet. När EU har antagit de nya och ändrade standarderna och tolkningarna uppdateras berörda rekommendationer och uttalanden. I avvaktan på ett sådant godkännande finns beslutade ändringar i "Kommande ändringar".

I ändringsmeddelandena beskrivs Rådets analys och argumentation och den som vill förstå bakgrunden till en viss ändring i RFR 2 kan ta hjälp av dokumentet nedan för att finna rätt ändringsmeddelande i arkivet.

 Översikt ändringsprocess

I dokumentet  visas för varje ny eller ändrad standard eller tolkning:
• Datum för publicering i EUs officiella tidning vilket normalt sker någon dag efter att EU godkänt nya eller ändrade standarder och tolkningar . Denna finns på www.eur-lex.europa.eu/sv/index där bland annat den officiella översättningen till svenska återfinns.
• Datum för tillämpning enligt EUs godkännande vilket i något fall kan avvika från IASBs /IFRICs datum. 
• När ändringen har införts i RFR 2  
• Det ändringsmeddelande som behandlar ändringen


  © Copyright Rådet för finansiell rapportering 

Innehållet i dessa publikationer är skyddat enligt lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Mångfaldigande, helt eller delvis, utan Rådet för finansiell rapporterings medgivande är förbjudet.