Räkenskapsår 170831

 

Räkenskapsår 1 sept 2016 – 31 aug 2017Årsredovisning

  • Samtliga punkter i RFR 2 januari 2016 ska tillämpas.

Delårsrapporter

  • Samma som årsbokslut ovan.

Ändringar jämfört med räkenskapsår 1 sept 2015 – 31 aug 2016

  • För en fullständig bild av genomförda ändringar, se Ändringsmeddelande januari 2016.

  • Ändringarna i ÅRL har lett till ett antal ändrade paragrafhänvisningar och textändringar.

  • Tillägg avseende upplysningar om finansiella instrument har lagts till i paragraf 2 angående IFRS 7 och i en ny paragraf 4 angående IAS 39.

  • Paragraf 3 angående IAS 21 avseende kursdifferenser på monetära poster som är del av nettoinvestering i utlandsverksamhet har upphävts.

  • Ett tillägg har gjorts i paragraf 1 angående IAS 27 och en ny paragraf 2 har tillkommit angående IAS 28 avseende redovisning enligt kapitalandelsmetoden i juridisk person.

  • Paragraf 1 angående IAS 37 avseende upplysningar om ansvarsförbindelser har upphävts.

  • Paragraf 2 angående IAS 38 har uppdaterats avseende nyttjandeperioder för immateriella tillgångar.

  • En ny paragraf 7 angående IAS 38 avseende avsättning till bunden fond vid aktivering av utvecklingsavgifter.